ekskl. moms

Garantibetingelser

Version 1.0, 24.10.2022

GFP Handels GesmbH, Passauerstraße 24, A- 4070 Eferding (“GFP”), yder de i produktbeskrivelsen opførte garantier, ved forbrugerkøb af drivhuse, højbede, mistbænke/spirekasser, metalhaveskur og redskabsskur (produkt), til følgende betingelser.

1. Garantiperiode og omfang

Drivhuse

Ramme og konstruktion

Ud over den lovmæssige reklamationsret yder GFP 15 års garanti på konstruktionen og på ramme-elementer af aluminium, under følgende betingelser: Garantien træder i kraft fra leveringsdatoen hvor kunden har modtaget sit produkt, som dokumenteres med faktura, leveringsseddel eller leveringskvittering fra speditør eller pakketjeneste.

Udelukkelse
Garantien omfatter ikke skader der er sket pga. af naturligt slid eller transportskader. Heller ikke skader pga. af hagl, kraftigt blæsevejr eller snevejr. Heller ikke skader der er en følge af ikke overholdelse af henvisninger og anvisninger i opsætningsvejledningen er omfattet af garantien. Og heller ikke skader som følge af montage af ikke originale dele eller mekaniske skader, skader pga. af brug af kemikalier, force majeuer eller andre eksterne uforudsette hændelser. Producenten hæfter ikke for indirekte skader eller økonomiske tab. Ved reparationer som følge af garantikrav, bliver forlænges garantien ikke.
Producenten bestemmer selv om en garantiydelse gennemføres ved reparation eller levering nye dele. Ved et garantikrav bedes man henvende sig til vores kundeservice.
Bemærk at drivhusets tag til enhver tid, bør holdes fri for sne og is!

Termo-plader af polycarbonat

Garantiperiode:
Garantiperioden starter ved levering af termo- pladerne og gælder for 10 år. GFP dækker garantien for polycarbonat plader der er fremstillet som "longlife" følgende egenskaber:

Lysindfald:
Den UV-beskyttende overflade beholder over de første 10 års levetid følgende egenskaber. Lysindfaldet vil i denne periode ikke foringe sig med mere end 8% i henhold til NORM ASTM D 1003 (målt som middelværdi over hele pladens brede). Dette i forhold til en original prøve af samme kvalitet.

Brudfasthed:
I garantiperioden fører nedbør i form af hagl ikke til brud på pladerne. Et brud som følge af hagl, simuleres i en hagltest med et 20mm tykt hagl, der falder med en hastighed på 21 m /sek, på den side af pladen der er UV- beskyttet. Et brud foreligger hvis der går hul i pladens overflade.

Materiale-erstatning:

Gyldighed:
Denne garanti gælder kun for produkter der er solgt og opsat i Europa.

Specifikationer af garantien:
DDe nøjagtige specifiaktioner til produktgarantiens ydelser i forhold til erstatning, garantibetingelser og erstatningspligt og andet, er beskrevet i GFPs "Garantie- Datenbaltt" og foreligger udelukkende på tysk. Denne sender vi dig gerne per email. Herfor bedes du kontakte vores kundeservice. På forhånd tak.

Højbede og spirekasser /mistbænke

Garantiperiode:

Garantiperioden for vores skur og skabe af metal er 20 år.
Ved levering af erstatningsdele eller nye dele, forlænges garantiperioden ikke.
For spirekasser /mistbænke gælder samme garantibetingelser som for drivhuse!

Haveskabe eller haveskure af metal

Dauer und Beginn der Garantie:

Die Garantie für die Metallprodukte wird für einen Zeitraum von 20 Jahren gewährt.
Garantien dækker gennemrustning af blikdele og på dele der som følge af dokumenteret fejlagtig konstruktion eller mangelfuld produktfinish ikke eller kun i ringe grad kan benyttes. Garantiperioden begynder ved levering. Ved levering af erstatningsdele eller nye dele, forlænges garantiperioden ikke.

2. Garantibetingelser:

Opsætning/montage er sket fagligt korrekt og i henhold til den medfølgende opsætningsvejledning
Produkter er udelukkende anvendt til dets naturlige formål og efter normal brug. Produktet har ikke været anvendt til anden brug.
Produktet er stadig i ejerens besiddelse og har ikke været afmonteret og opsat andet sted.

3. Garantiydelse

Garantien gælder for dele der som følge af dokumenteret fejlagtig konstruktion eller mangelfuld produktfinish ikke eller kun i ringe grad kan benyttes.

Vi afgør om delen bliver repareret eller bliver erstattet med nye dele. Men i begge tilfælde for kunden omkostningsfrit.
Omkostninger for afmontage, og montering, såvel som transport er ikke dækket af garantien.
GFP kan bestemme om udskiftede dele skal returneres eller om kunden skal bortskaffe dem
For følgeskader hefter GFP ikke.

4. Udelukket af garanti:

Denne garanti dækker ikke skader som følge af:

Transportskader (herfor hæfter transportøren - bør omgående meldes til os)
Skader som følge af eksterne faktorer og ekstremt vejrlig (f.eks. haglvejr)
Fejl i opsætning/montage
Fejl i fundament, manglende dræn i bunden af produktet
Skader der skyldes at produktet er monteret et sted som ikke er egnet eller manglende forankring
Skader som følge af lakskader og ridser der ikke omgående er blevet udbedret/repareret
Manglende vedligeholdelse (f.eks. låse eller beslag der ikke er smurte)
Produktet har været opsat i område med høj fugtighed eller udsadt for agressive eller skurende rengøringsmiddel (f.eks. vejsalt, kunstgødning, andre kemiske midler, midler der indeholder salt eller i områder med luft der har et højt saltindhold)
Almindelig slidtage (f. eks. dørruller, beslag eller låse og lignenden)
Forandring i farver, da farvematerialer som regel forandrer sig over tid.
For gummi- og kunststofdele, gælder kun den lovmæssige reklamationsret over 2 år.

5. Andet

Garantiydelser opfyldes ved producentens bopæl i (A-4070 EFERDING)

Køber eller tredje part kan ikke aflede yderligere krav af denne garanti, særligt ingen erstatningskrav af alle slags, eller krav til modregning eller beslaglæggelse.

Den lovmæssige reklamationsret er uberørt af denne garanti.