Garantierklæring TOOLPORT GmbH

Version 1.1, 04.09.2020


1. Garantigiver

Garantigiver for denne erklæring er TOOLPORT GmbH, som repræsenteres af direktør Dr. Frank Frößler, Jens Schedler, Gutenbergring 1-5, 22848 Norderstedt, Tyskland – handelsregister: HRB 8223 KI – registreret ved: Amtsgericht Kiel.

2. Garantimodtager

Rettigheder som følge af garantien, kan køber i kraft af sin egenskab som endelig forbruger (§ 13 BGB), gøre gældende for, de herunder i afsnit 3. opførte produkter.

3. Garantiindhold

TOOLPORT GmbH afgiver følgende garantier til garantimodtageren:

a) På PVC-teltdugspresenninger af telte solgt af TOOLPORT GmbH, specificeret i bilag I, gives der holdbarhedsgaranti.

b) På stålrammerne, fra sortimentsprodukterne EVEREST PRIME PLUS, HIGHLANDER PRIME PLUS og CONTOP, gives der en garanti mod gennemrustning på 10 år.

Udover disse individuelle garantier har vores kunder som forbruger, de uindskrænkede lovfæstede rettigheder.

4. Garantiens varighed og tidspunkt for gyldighed

Vedr. afsnit 3. a) af denne erklæring gælder den her afgivne garanti for PVC-teltdugspresenning af de i bilag I nævnte telte, i 3 hhv. 5 år. Vedr. afsnit 3. b) af denne erklæring, gælder den her afgiven garanti i 10 år.

Garantierne begynder med tidspunktet for TOOLPORT GmbH's leveringen af varen, til den endelige forbruger.

5. Garantiens omfang

Garantien omfatter:

a) vedr. afsnit 3. a) omkostningsfri levering af en ny erstatningsteltdug eller en omkostningsfri, faglig korrekt gennemført, reparation af PVC-teltdugen, efter TOOLPORT GmbHs valg.

b) vedr. afsnit 3. b) en gennemrustning kan tidligst anerkendes, når tekniske foranstaltninger er nødvendige, for at undgå en fuldstændig gennemrustning. Eller for at kunne garantere teltets sikre anvendelse, i tilfælde af at korrosionen fra indersiden til ydersiden er af en så udpræget grad. En gennemrustning, i denne erklærings forstand, forefindes derfor ikke, i tilfældene hvor rusten blot kan ses på ydersiden af rammen. Garantien omfatter en omkostningsfri levering af en ny teltramme, foranlediget af TOOLPORT GmbH.

c) for alle tilfælde indenfor denne garanti, de af TOOLPORT afholdte transportomkostninger. Yderligere omkostninger til nedtagning og opsætning af teltet, dækkes af garantimodtageren. Garantiens ikrafttræden forudsætter altid den korrekte opsætning i henhold til opsætningsvejledningen, de statiske beregninger og placering på den for teltet passende type af undergrund. Dertil forudsættes at teltet har været underlagt normal brug.

6. Udelukkelse af garanti

Denne garanti omfatter ikke øjer, lynlåse, ventilationsvinduer, forankringsremme og for stramt spændte remme, såvel som sømme. Udelukket af garantien er desuden forringelser som følge af aktiv forvoldt fysiske skader og/eller forandringer og/eller egenmægtige forbedringer og/eller misbrug. Deformation af materialet og gennemslid som følge af friktion, udelukkes også af garantien. Andet gælder kun hvis årsagen er fejlproduktion eller en konstruktionsfejl. Skader som flænger, huller og misfarvning, som følge af kontakt med undergrunden, dækkes heller ikke af garantien.

7. Garantikravenes udløb

Garantikravene udløber, ved reparationer eller andre indgreb, gennemført af personer som ikke skriftlig udtrykkeligt er blevet beføjet hertil af TOOLPORT GmbH. Garantien bortfalder lige så fuldstændig, i tilfælde af at kun en enkelt af garantiens betingelser ikke er opfyldt

8. Garantigenstand og skadesanmeldelse

En skadesregulering kan udelukkende gennemføres af TOOLPORT GmbH eller en af dem beføjet virksomhed. Garantikravet forudsætter at TOOLPORT GmbH modtager en skriftlig anmeldelse og på anmodning af TOOLPORT GmbH fremsendelse af egnede billeder, til at kunne bedømme skadeskravet. Alle spørgsmål fra TOOLPORT GmbH skal besvares fuldstændig og sandfærdigt. Garantien forudsætter at alle enkeltdele af teltet der vedrører garantikravet, opbevares af kunden, indtil skadesreguleringen er gennemført. Yderligere krav, særligt erstatning af den pågældende dagsværdi, og erstatning for umiddelbare skader, sket uden forbindelse til PVC-teltdugspresenningen, er udelukket.

9. Lovvalg

Tysk ret finder anvendelse.

Bilag I.:

Produkt Teltdugspresenning Antal års garanti på teltdugspresenningen Antal års garanti på gennemrustning


hvid grå grøn
EVEREST PRIMEtex 2300 5 5 5 10
HIGHLANDER PRIMEtex - 1 meter - 2300 5 5 5 10
HIGHLANDER PRIMEtex- 2 meter - 2300 5 5 5 10
CONTAINERTELT PRIMEtex 2300 5 5 5 10
CONTAINERTELT PE 1400


10
OUTLANDER PRIMEtex 2300 3 3 3
CARPORT PROFESSIONAL PRIMEtex 2300 5 5 5
VIKINGER PRIMEtex 2300 3 3 3
LÆSKUR PREMIUM 2300 3 3 3
CARPORT VIKINGER PRIMEtex 2300 3 3 3
LÆSKUR BASIC PRIMEtex 2300 3 3 3
LÆSKUR PREMIUM PRIMEtex 2300 3 3 3
LÆSKUR PROFESSIONAL  PVC 3 3 3